Điều khoản sử dụng

Tất cả thương hiệu được đề cập trong mô tả phần mềm và hình ảnh thuộc về chủ sở hữu tương ứng.

phát triển đồng ý rằng tải lên ứng dụng của họ vào trang web của chúng tôi thông qua hình thức liên lạc hoặc email, cung cấp cho chúng tôi quyền để xuất bản chúng, bao gồm cả các tập tin cài đặt, hình ảnh và mô tả.

Các thông tin và các sản phẩm có sẵn cho bạn trên trang web này có thể chứa các sai sót, có thể trong thời gian bị gián đoạn và cung cấp "AS IS" mà không có bảo hành.

Softoware không chịu trách nhiệm bất kỳ nội dung không chính xác, cho hoạt động của bất kỳ liên kết đến các trang web có liên quan.

Softoware không thể cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho bất kỳ sản phẩm phần mềm, hoặc cho bất kỳ thiệt hại có thể được gây ra bởi họ hoặc thiếu khả năng của mình phù hợp.

Xin vui lòng tham khảo ý kiến ​​các nhà phát triển phần mềm hỗ trợ kỹ thuật.