Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Altova SchemaAgent

Altova SchemaAgent 2018r2sp1 Cập nhật

Altova SchemaAgent 2018 là một công cụ đồ họa để phân tích và quản lý các lược đồ XML, các cá thể XML, các tệp XSLT và các mối quan hệ tệp WSDL cũng như xem các tệp được sử dụng trong các dự án ánh xạ dữ liệu của Altova MapForce. SchemaAgent tự động tìm...

Altova MapForce Basic Edition

Altova MapForce Basic Edition 2018r2sp1 Cập nhật

Altova MapForce 2018 Basic Edition là một công cụ lập bản đồ dữ liệu XML đồ họa để chuyển đổi dữ liệu XML theo một định dạng sang bất kỳ định dạng XML nào khác. MapForce chuyển đổi dữ liệu ngay lập tức hoặc tạo mã chuyển đổi dữ liệu XSLT 1.0 hoặc XSLT 2.0...