Liên kết được tài trợ:

Altova MapForce Basic Edition

Altova MapForce Basic Edition 2018sp1 Cập nhật

Altova MapForce 2018 Cơ bản Edition là công cụ lập bản đồ dữ liệu XML để chuyển đổi dữ liệu XML trong một định dạng sang bất kỳ định dạng XML khác. MapForce chuyển đổi dữ liệu ngay lập tức hoặc tự động tạo ra mã chuyển đổi dữ liệu XSLT 1.0 hoặc XSLT 2.0...

Liên kết được tài trợ:

Altova MapForce 2018 Professional Edition là một công cụ lập bản đồ dữ liệu đồ hoạ để chuyển đổi giữa các định dạng tệp tin XML, cơ sở dữ liệu và các tệp phẳng. Công cụ lập bản đồ dữ liệu hình ảnh từng đoạt giải thưởng này sẽ chuyển đổi dữ liệu ngay lập...

Liên kết được tài trợ:

Altova SchemaAgent

Altova SchemaAgent 2018sp1 Cập nhật

Altova SchemaAgent 2018 là một công cụ đồ họa để phân tích và quản lý các Schemas XML, các cá thể XML, tệp XSLT và các mối quan hệ tệp WSDL cũng như xem các tệp được sử dụng trong các dự án lập bản đồ dữ liệu Altova MapForce. SchemaAgent tự động tìm các...