Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Miniflux

Miniflux 1.1.8 Cập nhật

Có khả năng thay thế hoàn toàn các dịch vụ RSS reader hiện đại như Google Reader không còn tồn tại và hiện đang thành công Feedly, Miniflux là một lựa chọn tự lưu trữ mà bạn có thể chạy nếu bạn muốn đặt một phí bảo hiểm về sự riêng tư và bảo mật.Trong khi...

Liên kết được tài trợ:

feedgen

feedgen 0.3.0

Các module feedgen thực tế có thể được sử dụng để tạo ra một loạt các nguồn cấp dữ liệu, tin tức phát sóng trong một cách có tổ chức.Bên cạnh các định dạng RSS toàn năng, và các định dạng Atom nguồn cấp dữ liệu XML giống khác cũng được hỗ trợ.Từ nguồn cấp...