Liên kết được tài trợ:

Gói này chứa các tập tin cần thiết để cài đặt trình điều khiển Mad Catz Saitek X52 Pro Flight Controller. Nếu nó đã được cài đặt, cập nhật (ghi đè cài đặt lại) có thể khắc phục vấn đề này, thêm chức năng mới, hoặc mở rộng những cái hiện có. Mặc dù hệ điều...

Gói này chứa các tập tin cần thiết để cài đặt trình điều khiển Mad Catz Saitek Pro Flight Backlit Information Panel. Nếu nó đã được cài đặt, cập nhật (ghi đè cài đặt lại) có thể khắc phục vấn đề này, thêm chức năng mới, hoặc mở rộng những cái hiện có. Mặc...

Gói này chứa các tập tin cần thiết để cài đặt trình điều khiển Mad Catz Saitek Pro Flight Backlit Information Panel. Nếu nó đã được cài đặt, cập nhật (ghi đè cài đặt lại) có thể khắc phục vấn đề này, thêm chức năng mới, hoặc mở rộng những cái hiện có. Mặc...

Gói này chứa các tập tin cần thiết để cài đặt Mad Catz Saitek X-55 Rhino H.O.T.A.S. Trình điều khiển Joystick. Nếu nó đã được cài đặt, cập nhật (ghi đè cài đặt lại) có thể khắc phục vấn đề này, thêm chức năng mới, hoặc mở rộng những cái hiện có. Mặc dù hệ...

Liên kết được tài trợ:

Gói này chứa các tập tin cần thiết để cài đặt Mad Catz Saitek X-55 Rhino H.O.T.A.S. Trình điều khiển Joystick. Nếu nó đã được cài đặt, cập nhật (ghi đè cài đặt lại) có thể khắc phục vấn đề này, thêm chức năng mới, hoặc mở rộng những cái hiện có. Mặc dù hệ...

Gói này chứa các tập tin cần thiết để cài đặt Mad Catz Saitek X-55 Rhino H.O.T.A.S. Joystick điều khiển và tiện ích. Nếu nó đã được cài đặt, cập nhật (ghi đè cài đặt lại) có thể khắc phục vấn đề này, thêm chức năng mới, hoặc mở rộng những cái hiện có. Mặc...

Gói này chứa các tập tin cần thiết để cài đặt Mad Catz Saitek X-55 Rhino H.O.T.A.S. Joystick điều khiển và tiện ích. Nếu nó đã được cài đặt, cập nhật (ghi đè cài đặt lại) có thể khắc phục vấn đề này, thêm chức năng mới, hoặc mở rộng những cái hiện có. Mặc...

Thrustmaster T-Mini Gamepad Driver

Thrustmaster T-Mini Gamepad Driver 2016.FDD.1 Cập nhật

Những thay đổi và cải tiến: & nbsp; - Thêm khả năng tương thích với Windows 8 / 8,1 / 10 - Giải quyết một vấn đề tương thích khi sử dụng mục tiêu với một trong hai T.16000M hoặc MFD Cougar Gói dưới Windows 10 - Giải quyết một vấn đề tương thích với hơi &...

Liên kết được tài trợ:

Những thay đổi và cải tiến: & nbsp; - Thêm khả năng tương thích với Windows 8 / 8,1 / 10 - Giải quyết một vấn đề tương thích khi sử dụng mục tiêu với một trong hai T.16000M hoặc MFD Cougar Gói dưới Windows 10 - Giải quyết một vấn đề tương thích với hơi &...

Những thay đổi và cải tiến: & nbsp; - Thêm khả năng tương thích với Windows 8 / 8,1 / 10 - Giải quyết một vấn đề tương thích khi sử dụng mục tiêu với một trong hai T.16000M hoặc MFD Cougar Gói dưới Windows 10 - Giải quyết một vấn đề tương thích với hơi &...

Tìm kiếm theo chủ đề