Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

CSSgram

CSSgram 0.1.7 Cập nhật

CSSgram lợi dụng những tiến bộ mới nhất trong các hiệu ứng hình ảnh CSS3 để tái tạo các bộ lọc hình ảnh mà người dùng có thể áp dụng đối với hình ảnh của mình trên Instagram. Toàn bộ thư viện đang được 1kb (đã giải nén) và nên cung cấp một giải pháp đơn...

imgix.js

imgix.js 2.1.0 Cập nhật

imgix.js hoạt động bằng cách sử dụng API imgix để thực hiện một loạt các hoạt động và thay đổi hình ảnh của trang web của bạn. Các thư viện có thể được sử dụng chủ yếu để giúp bạn cung cấp chất lỏng, kích thước và thiết bị nhận biết hình ảnh để người...

Liên kết được tài trợ:

CImage

CImage 0.7.9 Cập nhật

CImage đơn giản hoá quá trình làm việc với hình ảnh thông qua PHP và mở rộng GD của mình. lớp PHP nhỏ này cung cấp một cú pháp đơn giản hơn nhiều và rõ ràng hơn để chỉnh sửa và xử lý ảnh trên phía máy chủ, và sau đó bộ nhớ đệm và tối ưu hóa chúng để giao...