Liên kết được tài trợ:

Exportizer

Exportizer 7.0.2 Cập nhật

         Trình xuất là một tiện ích cơ sở dữ liệu, cho phép sao chép các tệp cơ sở dữ liệu vào khay nhớ tạm hoặc xuất chúng sang tệp hoặc máy in. Nó có thể mở các tệp DBF, DB, TXT, CSV, ASC, Lotus (WJ2, WK1) và xuất dữ liệu sang văn bản, HTML, XML, RTF,...

Liên kết được tài trợ:

Database .NET

Database .NET 26.0.6869 Cập nhật

         Cơ sở dữ liệu .NET là một công cụ quản lý cơ sở dữ liệu đơn giản, thống nhất và trực quan cho nhiều cơ sở dữ liệu; Nó làm cho việc quản trị cơ sở dữ liệu cục bộ và từ xa dễ dàng hơn mà không cần cài đặt gì. Với nó, bạn có thể tạo cơ sở dữ liệu,...

Database .NET Professional

Database .NET Professional 26.0.6869 Cập nhật

         Cơ sở dữ liệu .NET Professional là một công cụ quản lý cơ sở dữ liệu đơn giản, thống nhất và trực quan cho nhiều cơ sở dữ liệu; Nó làm cho việc quản trị cơ sở dữ liệu cục bộ và từ xa dễ dàng hơn mà không cần cài đặt gì. Với nó, bạn có thể tạo...

dbMigration .NET

dbMigration .NET 9.8.6869 Cập nhật

dbMigration .NET là một công cụ di chuyển cơ sở dữ liệu đơn giản, dễ dàng và trực quan, Với nó, bạn có thể di chuyển lược đồ và dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu khác nhau mà không cần thủ tục phức tạp. Cơ sở dữ liệu được hỗ trợ: PostgreSQL, SQL Server, SQL...

Liên kết được tài trợ:

RazorSQL Portable

RazorSQL Portable 8.0.9 Cập nhật

         RazorSQL Portable là công cụ truy vấn cơ sở dữ liệu, trình soạn thảo SQL, trình duyệt cơ sở dữ liệu và công cụ quản trị có khả năng kết nối tích hợp cho DB2, Derby, DynamoDB, Firebird, FrontBase, Hive, HSQLDB, Informix, Microsoft SQL Server,...