Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Migration Manager

Migration Manager 10.1.1 Cập nhật

Việc hoàn hảo nghỉ / sửa chữa và chuyển công cụ. Di cư quản lý sao lưu và phục hồi tất cả các thiết lập người dùng và các tập tin từ một thiết bị khác, hoặc các thiết bị tương tự. Nó cho phép chuyển giao hoàn hảo của các thiết lập và các tập tin giữa các...

Liên kết được tài trợ:

goTransfer Chuyển quản lý file (MFT) cho các doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp của bạn phát triển như vậy thì khối lượng của tập tin bí mật và dữ liệu bạn trao đổi với nhân viên, khách hàng và nhà cung cấp. goTransfer cung cấp cho bạn một giải pháp nhanh...