Liên kết được tài trợ:

PHP

PHP 7.4.5 Cập nhật

PHP là một server-side, cross-nền tảng, HTML nhúng ngôn ngữ kịch bản. Nếu bạn chưa quen với PHP và muốn nhận được một số ý tưởng về cách thức hoạt động, cố gắng hướng dẫn trực tuyến, và các trang web lưu trữ ví dụ và một số nguồn khác có sẵn trong phần...

Pashua

Pashua 0.11 Cập nhật

        Pashua ist một công cụ để tạo cửa sổ hộp thoại Aqua bản địa cho Perl, PHP, Tcl, Python, Ruby, Rexx và vỏ kịch bản cũng như AppleScript. Các phần tử GUI có thể được sử dụng cho các hộp thoại như vậy bao gồm các trường nhập văn bản, hộp kiểm,...