Liên kết được tài trợ:

Pashua

Pashua 0.10.3 Cập nhật

Pashua ist một công cụ để tạo ra cửa sổ hộp thoại Aqua bản địa cho Perl, PHP, Tcl, Python, Ruby, Rexx và các kịch bản vỏ cũng như AppleScript. Các yếu tố GUI mà có thể được sử dụng cho các hộp thoại này bao gồm các lĩnh vực văn bản đầu vào, hộp kiểm tra,...

PHP

PHP 5.6.8 Cập nhật

PHP là một server-side, cross-nền tảng, HTML nhúng ngôn ngữ kịch bản. Nếu bạn chưa quen với PHP và muốn nhận được một số ý tưởng về cách thức hoạt động, cố gắng hướng dẫn trực tuyến, và các trang web lưu trữ ví dụ và một số nguồn khác có sẵn trong phần...