Liên kết được tài trợ:

jQuery Mockjax

jQuery Mockjax 2.1.1 Cập nhật

jQuery Mockjax là một bộ công cụ mà hầu hết các nhà phát triển rằng thực hiện các bài kiểm tra cho mã của họ sẽ yêu thích. jQuery plugin này cho phép họ thiết lập một hệ thống nghe và trả lời cơ bản cho phép họ kiểm tra các tương tác AJAX và đáp ứng yêu...

Super Agent

Super Agent 1.4.0 Cập nhật

Super Agent có một API AJAX tiến bộ mà có thể được sử dụng để phát triển các trang web tương tác và các ứng dụng dựa trên Web. Các thư viện muốn trình bày chính nó như là một thay thế nhỏ hơn và thân thiện hơn với các API jQuery Ajax. Dưới mui xe, Super...

Reqwest

Reqwest 2.0.5 Cập nhật

Reqwest là một wrapper chung cho bất kỳ loại yêu cầu HTTP không đồng bộ. Reqwest về cơ bản là một mục đích chung quản lý kết nối XHR, một công cụ mạnh mẽ cho việc thêm các tương tác AJAX trên một trang. Ngoài AJAX và hứa hẹn một công nghệ phổ biến khác...

najax

najax 0.3.1 Cập nhật

Cách giao dịch với các yêu cầu AJAX jQuery đã trở thành một tiêu chuẩn công nghiệp và được coi là một trong những cách tốt nhất để làm điều đó.. Najax cố gắng mimick và thực hiện một hệ thống tương tự cho các ứng dụng Node.js Yêu cầu : jQuery hoãn...

Liên kết được tài trợ:

Smartjax

Smartjax 2.0.0 Cập nhật

Smartjax đã được tạo ra cho các tình huống mà các cuộc gọi AJAX đến máy chủ cùng hơn và hơn nữa cho cuộc gọi cùng có thể dẫn đến một lệnh cấm tạm thời hoặc danh sách đen. Các plugin làm việc của bộ nhớ đệm phản ứng máy chủ đầu tiên với một cuộc gọi AJAX...

Queue.js

Queue.js 1.1.0 Cập nhật

Queue.js mất một danh sách các file JS và tải tất cả chúng cùng một lúc, không phải cái một như JavaScript thường được nạp. mẹo nhỏ này làm tăng tốc độ tải trang và cho phép giao hàng nhanh hơn mã. Các nhà phát triển có tùy chọn theo ý của họ để kiểm...

Async.js

Async.js 1.5.2 Cập nhật

Async.js đóng gói đi kèm với hơn 20 chức năng JS để tăng cường tương tác AJAX. Tất cả các chức năng cho rằng các nhà phát triển theo quy ước Node.js cung cấp một callback đơn như là đối số cuối cùng của hàm async. Được thử nghiệm và làm việc trong IE6,...

Liên kết được tài trợ:

Tìm kiếm theo chủ đề