OptiVec for Delphi 7 6.5.6

OptiVec là một thư viện hiệu suất cao có chứa hơn 3500 chức năng tay tối ưu cho tất cả các dấu chấm động và số nguyên kiểu dữ liệu từ các lĩnh vực sau đây, vector dạng toán tử số học và hàm toán học. Nó đã hoạt động Matrix, nhân, đảo ngược, LU phân hủy,...
Liên kết được tài trợ:

Phần mềm được đề nghị Cho Windows