CopyQ Portable 1.9.2

CopyQ là quản lý clipboard tiên tiến với lịch sử tìm kiếm và có thể chỉnh sửa với sự hỗ trợ cho các định dạng hình ảnh, điều khiển dòng lệnh. Tính năng bao gồm cửa hàng văn bản, HTML, hình ảnh, và bất kỳ định dạng tùy chỉnh khác, tùy chỉnh trình đơn khay,...
Liên kết được tài trợ:

Phần mềm được đề nghị Cho Windows