Chronos 1.0.1

Chronos là một ứng dụng theo dõi thời gian đơn giản. Bạn có thể đo lường bao lâu bạn làm việc trên bất kỳ nhiệm vụ, dự án và xuất khẩu thời gian theo dõi như tập tin...
Liên kết được tài trợ:

Phần mềm được đề nghị Cho Mac