Magento Configurable Products Radio Select

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
Magento Configurable Products Radio Select
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 0.1.1
Ngày tải lên: 6 Jun 15
Nhà phát triển: Damodar Bashyal
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 2

Rating: 4.5/5 (Total Votes: 2)

Liên kết được tài trợ:

Magento Cấu hình sản phẩm Radio Chọn hoạt động bằng cách lấy tất cả các tùy chọn từ một thuộc tính sản phẩm danh sách lựa chọn và hiển thị chúng dưới dạng các nút radio.
. Điều này được thực hiện để liệt kê tất cả các lựa chọn ngay lập tức thay vì yêu cầu người dùng phải bấm vào trình đơn thả xuống để xem họ

Yêu cầu :

    < li> Magento Community Edition

Hạn chế .

  • Không làm việc với các sản phẩm có giá đặc biệt đặt

Phần mềm tương tự

Phần mềm khác của nhà phát triển Damodar Bashyal

Ý kiến ​​để Magento Configurable Products Radio Select

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!