Liên kết được tài trợ:

Gói này chứa các tệp cần thiết để cài đặt Phần mềm Điện thoại IP Grandstream GXP1625. Nếu nó đã được cài đặt, việc cập nhật (ghi đè-cài đặt) có thể khắc phục sự cố, thêm các chức năng mới hoặc mở rộng các ứng dụng hiện có. Mặc dù các hệ điều hành khác có...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Tìm kiếm theo chủ đề