Liên kết được tài trợ:

AROW

AROW 1.0

AROW là một cách nhanh chóng để tổ chức các cửa sổ đang mở trên Mac OS X. Bạn ngay lập tức có thể thay đổi kích thước, vị trí, sắp xếp các cửa sổ, chỉ đơn giản bằng cách kéo chúng vào các cạnh hoặc màn hình của bạn. Tùy thuộc vào nơi bạn kéo một cửa sổ,...

Divvy

Divvy 1.4.1

phần chia ra là một cách hoàn toàn mới để quản lý không gian làm việc của bạn. Nó cho phép bạn nhanh chóng và có hiệu quả "sư đoàn lên" màn hình của bạn thành phần chính xác. Điều này cho phép bạn tận dụng tối đa màn hình bất động sản của bạn mà không có...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ: