Liên kết được tài trợ:

01m1osu1.exe

01m1osu1.exe 1996-08-07

Gói này hỗ trợ các mô hình trình điều khiển sau đây: Chips Và Technologies, Accelerator (mới) Chips và Tech. 65.548 PCI (mới) Yêu cầu : Windows NT 4 SP 6 Windows 2003 SP 1 Windows XP AMD 64-bit Windows XP 64-bit SP 1 Windows NT 4 SP 2 ...

01m1w5u1.exe

01m1w5u1.exe 1996-08-07

Gói này hỗ trợ các mô hình trình điều khiển sau đây: Chips Và Technologies, Accelerator (mới) Chips và Tech. 65.548 PCI (mới) Yêu cầu : Windows NT 4 SP 6 Windows 2003 SP 1 Windows XP AMD 64-bit Windows XP 64-bit SP 1 Windows NT 4 SP 2 ...

01m1w5v1.exe

01m1w5v1.exe 1996-08-07

Gói này hỗ trợ các mô hình trình điều khiển sau đây: Chips Và Technologies, Accelerator (mới) Chips và Tech. 65.548 PCI (mới) Yêu cầu : Windows NT 4 SP 6 Windows 2003 SP 1 Windows XP AMD 64-bit Windows XP 64-bit SP 1 Windows NT 4 SP 2 ...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Tìm kiếm theo chủ đề