Liên kết được tài trợ:

Annotation Edit

Annotation Edit 1.9.99.5 Cập nhật

ZeitAnker Chú thích Chỉnh sửa cung cấp cho bạn giao diện tinh vi để phân bổ và phụ đề video hoặc âm thanh trong thời gian rất ngắn. Do đó chúng tôi phát triển các kỹ thuật hầu như không tìm thấy ở nơi khác và đã có cơ hội xây dựng một sản phẩm sạch và có...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ: