Liên kết được tài trợ:

Gói này chứa các tập tin cần thiết để cài đặt trình điều khiển Yuan TV Tuner cho máy tính để bàn Cổng SX2801. Nếu nó đã được cài đặt, cập nhật (ghi đè cài đặt lại) có thể khắc phục vấn đề này, thêm các chức năng mới, hoặc mở rộng những cái hiện có. Mặc dù...

Gói này chứa các tập tin cần thiết để cài đặt trình điều khiển AverMedia TV Tuner cho máy tính để bàn Cổng SX2801. Nếu nó đã được cài đặt, cập nhật (ghi đè cài đặt lại) có thể khắc phục vấn đề này, thêm các chức năng mới, hoặc mở rộng những cái hiện có....

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Tìm kiếm theo chủ đề