Liên kết được tài trợ:

Phần mềm DIRT sử dụng máy tính để bàn của bạn để đo lường thời gian phản hồi của bạn. Nó chạy trên Windows XP, Vista, 7, 8 và 10. Nó sẽ đo thời gian nhận thức của bạn; Thời gian cần cho bộ não của bạn để xử lý sự xuất hiện của một ánh sáng màu đỏ. Nó cũng...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ: