Liên kết được tài trợ:

StudyX

StudyX 6.1.2 Cập nhật

sản xuất card flash này là tuyệt vời! StudyX có 65 ngôn ngữ được xây dựng và được thiết kế để giúp học sinh (tiểu học để tốt nghiệp) và người lớn tìm hiểu sự thật nhanh hơn, giữ chân họ lâu hơn, và có nhiều niềm vui hơn khi học tập. Chương trình bao gồm...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

ProfExam Player

ProfExam Player 3.1.1411.1001

đơn giản mô phỏng kỳ thi. Với ProfExam Player, bạn có thể thực hành thông qua các bài kiểm tra và bài thi được tạo ra với ProfExam tạo trước đó (các tập tin có phần mở rộng * .exam). Các ứng dụng có thể vừa đánh giá kiến ​​thức của bạn và tạo điều kiện...