Liên kết được tài trợ:

ExpressScribe là trình phát âm thanh cho người đánh máy sử dụng Mac OS X. Trình phát bản ghi này có tính năng phát lại tốc độ thay đổi, điều khiển bàn đạp chân, tích hợp công cụ văn bản và tự động tải các tệp âm thanh từ email, FTP hoặc mạng. Hỗ trợ định...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ: