Liên kết được tài trợ:

QuizMaker Pro

QuizMaker Pro 2018.1 Cập nhật

Ứng dụng đầy đủ tính năng trong đó người dùng có thể tạo ra, quản trị, lưu trữ, tải lên, xuất khẩu và kiểm tra điểm số. Các tính năng của chương trình bao gồm:  Có thể đưa đến 10 loại câu hỏi khác nhau trong một tệp đố.  Các câu hỏi khảo sát không phân...

Liên kết được tài trợ:

phần mềm quản lý lớp học CrossTec SchoolVue cho giáo viên hướng dẫn kiểm soát của công nghệ lớp học ở tất cả các lần. Phần mềm giàu tính năng này cung cấp cho giáo viên với khả năng hướng dẫn, giám sát và tương tác với các sinh viên cá nhân, một nhóm được...