Liên kết được tài trợ:

OmniFocus

OmniFocus 3.6.4 Cập nhật

Quản lý tác vụ không phải là công việc toàn thời gian của bạn. Chúng tôi đã xây dựng OmniFocus để giảm tải cho bạn bằng cách quản lý công việc theo cách bạn muốn, giúp bạn tập trung sự chú ý vào những điều quan trọng nhất đối với bạn. Kết thúc cuốn tiểu...

Taskfabric

Taskfabric 2.1.0

Taskfabric 2 là công việc quản lý xây dựng cho đội bóng của bạn! Chúng tôi xây dựng các dự án và công việc quản lý Taskfabric 2 cho dịch giả tự do, các nhà quản lý dự án và người dùng chuyên nghiệp. Với những tính năng mạnh mẽ để quản lý và chia sẻ các...

AppKiller

AppKiller 0.96b

Nhanh chóng giết chết bất kỳ quá trình chạy là gì mới trong phiên bản này:. - GUI viết lại: đơn giản, phản ứng nhanh hơn. Loại trực quan hơn. - Gửi tín hiệu Để Nhiều Processes: Một số quy trình có thể được lựa chọn và một tín hiệu được gửi đến tất...