Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

cải thiện đáng kể và những thay đổi đã được thực hiện cho On-Screen chức năng Bảng điều khiển, bao gồm: - Radial Menu đã được thay thế bằng một bố trí xuyên tâm cho tấm On-Screen Control. Hiện các thiết lập menu Radial sẽ được chuyển đổi. - Lặp lại các...

Liên kết được tài trợ:

cải thiện đáng kể và những thay đổi đã được thực hiện cho On-Screen chức năng Bảng điều khiển, bao gồm: - Radial Menu đã được thay thế bằng một bố trí xuyên tâm cho tấm On-Screen Control. Hiện các thiết lập menu Radial sẽ được chuyển đổi. - Lặp lại các...

cải thiện đáng kể và những thay đổi đã được thực hiện cho On-Screen chức năng Bảng điều khiển, bao gồm: - Radial Menu đã được thay thế bằng một bố trí xuyên tâm cho tấm On-Screen Control. Hiện các thiết lập menu Radial sẽ được chuyển đổi. - Lặp lại các...

Tìm kiếm theo chủ đề