Liên kết được tài trợ:

ExcelPipe

ExcelPipe 7.8 Cập nhật

ExcelPipe thay đổi các siêu liên kết và đường dẫn UNC khi các máy chủ được đổi tên; cập nhật tên, địa chỉ và số điện thoại; cập nhật hình ảnh và biểu trưng, ​​dịch bảng tính bằng tìm hoặc thay thế danh sách. Tự động xử lý các tệp chỉ đọc, mật khẩu và bảo...

Liên kết được tài trợ:

SSuite Accel Spreadsheet

SSuite Accel Spreadsheet 8.44.1 Cập nhật

bảng tính mạnh mẽ và chuyên nghiệp này có tất cả các công cụ bạn cần phải tính toán, phân tích, tổng hợp, và trình bày dữ liệu của bạn trong báo cáo số liệu hoặc đồ họa đầy màu sắc. Một hệ thống trợ giúp tích hợp giúp bạn nhập công thức phức tạp. Nhập dữ...

Liên kết được tài trợ: