Liên kết được tài trợ:

Owely

Owely 1.1

Owely là một ảnh chụp màn hình và chỉnh sửa hệ thống chia sẻ Khi bạn cần chia sẻ ảnh chụp màn hình hoặc một phần của màn hình và đánh dấu một số ý kiến, hoặc chia sẻ một số nội dung hài hước. Chủ yếu là chúng ta làm cho ảnh chụp màn hình sau đó đi đến MS...