Liên kết được tài trợ:

Letterbox

Letterbox 0.24b9

Letterbox là một plugin cho Mail.app của Apple có lợi thế của màn hình rộng của bạn. Nó sắp xếp lại giao diện thành ba cột dọc để các cửa sổ thông báo là đến bên phải của danh sách tin nhắn, chứ không phải bên dưới là gì mới trong phiên bản này:. ...