Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Beagle

Beagle 1.0

Các quy trình đề xuất tại rất nhiều công ty bị phá vỡ. Thời gian và nguồn lực có giá trị đang lãng phí tìm kiếm đề xuất trước đó hay những nội dung cụ thể trong khi quá trình hợp tác là chậm chạp nhất. Beagle là một cách tốt hơn. Beagle được thiết kế...

Tìm kiếm theo chủ đề