Liên kết được tài trợ:

CoMa X

CoMa X 8.7 Cập nhật

CoMa X cho phép bạn gửi và nhận fax bằng modem, hỗ trợ lớp fax 2 hoặc 2.0. Gửi fax, với modem chỉ hỗ trợ lớp học fax 1 (ví dụ miniVigor, modem nội bộ mới). Các tệp PDF, PICT và FaxSTF có thể tải và gửi. Bộ biên tập nội bộ với các thuộc tính-văn bản và...

Liên kết được tài trợ:

PsychReport

PsychReport v2017 Cập nhật

Các PsychReport cung cấp đầy đủ các trường hợp lâm sàng - chức năng quản lý bệnh nhân Tâm lý học. Nó có thể xử lý một số lượng không giới hạn của bệnh nhân. PsychReport có thể có trọng lượng giảm vai của bạn và cho bạn thấy như thế nào dễ dàng cuộc sống...

Liên kết được tài trợ: