Liên kết được tài trợ:

Các Simpli an toàn sẽ cho phép bạn dễ dàng tạo ra các tập tin htaccess nổi tiếng mà luôn luôn có được quá phức tạp đối với hầu hết để tìm ra. Bảo mật script Simpli Đây chỉ là một tập tin và tất cả những gì cần thiết là phải tải nó vào thư mục bạn muốn...

SafeStor

SafeStor 1.0

Cho dù môi trường máy tính của bạn là máy chủ đơn khiêm tốn hoặc cơ sở hạ tầng phức tạp, SafeStor UbiStor được thiết kế để cung cấp một nền tảng vững chắc cho việc phục hồi thảm họa và liên tục kinh doanh bằng cách tận dụng công nghệ dữ liệu sao lưu tuyệt...