Liên kết được tài trợ:

Searchkick

Searchkick 1.0.3 Cập nhật

Searchkick giúp bạn thực hiện một hệ thống tìm kiếm tốt hơn cho các ứng dụng của Ruby của bạn. Các thư viện hoạt động trên cùng của ElasticSearch động cơ và chạy tất cả các truy vấn tìm kiếm của người dùng chống lại nó, nhận được kết quả và phân phối...

Liên kết được tài trợ:

jui_filter_rules

jui_filter_rules 1.0.7 Cập nhật

jui_filter_rules về cơ bản là một chức năng tìm kiếm tích hợp với JavaScript.Các plugin hỗ trợ xây dựng các nhóm tìm kiếm và lọc lồng nhau, nơi mà các truy vấn tùy chỉnh có thể được xây dựng và áp dụng trên một tập dữ liệu.Loại bộ lọc khác nhau và hạn chế...

Liên kết được tài trợ:

Tìm kiếm theo chủ đề