Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Screenwatcher là một ứng dụng ca cao nhỏ để hiển thị một bộ phim hay một màn hình như là nền tảng máy tính để bàn. Ứng dụng này có chứa một thư viện giao diện nhỏ cho các bộ phim. Khi ứng dụng bắt đầu nó đọc tất cả các màn hình được cài đặt và hiển thị...

Owely

Owely 1.1

Owely là một ảnh chụp màn hình và chỉnh sửa hệ thống chia sẻ Khi bạn cần chia sẻ ảnh chụp màn hình hoặc một phần của màn hình và đánh dấu một số ý kiến, hoặc chia sẻ một số nội dung hài hước. Chủ yếu là chúng ta làm cho ảnh chụp màn hình sau đó đi đến MS...