Liên kết được tài trợ:

HiPER Calc

HiPER Calc 2.3 Cập nhật

máy tính khoa học cho Windows và Android. Tính năng Calculator là: lên đến một trăm chữ số thập phân và 9 chữ số của số mũ, phong cảnh, chân dung và định dạng cửa sổ mở rộng, một số chủ đề đồ họa, hoạt động cơ bản bao gồm cả tỷ lệ phần trăm, theo modulo,...

Machinist's Calculator

Machinist's Calculator 7.5 Cập nhật

The Machinist Calculator đã được phát triển để nhanh chóng giải quyết máy tính phổ biến tiệm lượng giác và toán vấn đề tại một giá mỗi thợ máy có thể đủ khả năng! Là một thợ máy hoặc lập trình CNC, bạn thường phải sử dụng lượng giác để tính toán vị trí...

Wand Calculator:. Một công cụ phòng thí nghiệm hóa học tính linh hoạt cho các tính toán hóa học dựa trên Chương trình này có một số tính năng thực tế mà có thể khá hữu ích trong một phòng thí nghiệm. Các ứng dụng thực hiện khối lượng, nồng độ và khối...

OrangeCalc là một máy tính dòng lệnh. Điều đó có nghĩa là, bạn có thể viết biểu hiện của bạn như là một chuỗi thành một textfield. Số thập phân, thập lục phân và các giá trị nhị phân được phép. Kết quả sẽ được hiển thị trong tất cả ba hệ thống đánh số....