Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

feedgen

feedgen 0.3.0

Các module feedgen thực tế có thể được sử dụng để tạo ra một loạt các nguồn cấp dữ liệu, tin tức phát sóng trong một cách có tổ chức.Bên cạnh các định dạng RSS toàn năng, và các định dạng Atom nguồn cấp dữ liệu XML giống khác cũng được hỗ trợ.Từ nguồn cấp...

Liên kết được tài trợ: