Liên kết được tài trợ:

Voting API

Voting API 7.x-2.12 / 6.x-2.3 / 5.x-1.6 / 8.x-3.x-dev Cập nhật

API Bầu cử là một khuôn khổ cho hệ thống bầu cử và đánh giá nội dung trong Drupal.Nó không trực tiếp cung cấp bất kỳ bỏ phiếu 'tính năng' cho người dùng - thay vào đó, nó cung cấp một API phù hợp cho các nhà phát triển mô-đun khác để xây dựng hệ...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Tìm kiếm theo chủ đề