Liên kết được tài trợ:

Testing Anywhere

Testing Anywhere 9.3.0 Cập nhật

Testing Anywhere là một thử nghiệm tự động mạnh mẽ, kiểm web và kiểm thử phần mềm công cụ để tự động hóa các loại thử nghiệm. Với khả năng quay GUI dựa mạnh mẽ và một giao diện người dùng không cần mã hóa, nó cho phép thử nghiệm web hiệu quả và kiểm thử...

tổ hợp thử nghiệm: Một kỹ thuật xét nghiệm cho việc tìm kiếm các khuyết tật có thể phát sinh do sự kết hợp khác nhau của các yếu tố đầu vào được cung cấp. Kết quả cho thấy hầu hết các lỗi đó là kết quả của tổ hợp thử nghiệm là do nguyên liệu đầu vào từ...

Các phần mềm KITE cư trú trên Windows người dùng máy tính để bàn và cung cấp một môi trường thử nghiệm địa phương và Internet để ghi lại, phát lại, và thu thập số liệu hiệu suất chi tiết. KITE cho phép điều khiển tiên tiến, hiệu suất mạng chi tiết và phân...