Liên kết được tài trợ:

YourKit Java Profiler

YourKit Java Profiler 2015 Build 15068 Cập nhật

YourKit Java Profiler là một CPU và bộ nhớ profiler phần mềm thương mại cho phép người dùng dễ dàng giải quyết hàng loạt các CPU và bộ nhớ liên quan đến vấn đề hiệu suất.YourKit Java Profiler tính năng phát hiện rò rỉ tự động, các công cụ mạnh mẽ để phân...

Liên kết được tài trợ:

dự án Schema Crawler là một nền tảng (cơ sở dữ liệu và hệ điều hành) công cụ dòng lệnh độc lập để đầu ra giản đồ cơ sở dữ liệu và dữ liệu của bạn trong một hình thức có thể đọc được.Kết quả này được thiết kế để có diff-ed với các phiên bản trước của giản...

Liên kết được tài trợ:

Yêu cầu mã nguồn mở quản lý Công cụ được thiết kế để đạt được đầy đủ SDLC truy xuất nguồn gốc cho các tính năng, yêu cầu, thiết kế, thực hiện và kiểm tra.Yêu cầu Công cụ Quản lý Nguồn mở có một giao diện người dùng cho các yêu cầu nguồn gốc, kiểm soát...