Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Mẫu cơ sở dữ liệu quản lý tác vụ và dự án Microsoft Access Project, Các tính năng: 1. Chi tiết người quản lý dự án 2. Chi tiết dự án: Tiêu đề dự án; Quản lý dự án được phân công; Chi tiết nhiệm vụ cho Dự án (Tiêu đề hoạt động, Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc,...

Liên kết được tài trợ: