Liên kết được tài trợ:

Py4J

Py4J 0.8.1

Các phương thức được gọi là nếu đối tượng cư trú tại Java thông dịch Python.Tất cả các bộ sưu tập Java có thể được truy cập bằng cách sử dụng các phương pháp thu thập Python tiêu chuẩn.Không có mã số để tạo ra và không có giao diện để thực hiện cho các...

Liên kết được tài trợ:

RLua

RLua 1.0 / 1.0.beta1

Nó chứa gần như đầy đủ bảo hiểm của các API Lua C, dịch liền mạch của Lua và Ruby vật dụng vào từng chức năng khác và kêu gọi của từng ngôn ngữ từ một khác.Băm và Mảng được dịch đệ quy: tất cả các phím và các giá trị được dịch quá.Nhận được bất kỳ chức...

Liên kết được tài trợ:

facade

facade 1.0.5

Các mẫu mặt tiền là một mẫu thiết kế công nghệ phần mềm thường được sử dụng với lập trình hướng đối tượng (OOP).Trong thực tế, thư viện kết thúc tốt đẹp phương pháp singleton từ một lớp học như các phương pháp thể hiện của lớp đang được sử dụng là gì...

Tìm kiếm theo chủ đề