Liên kết được tài trợ:

Đây là một phiên bản của afpl Ghostscript xây dựng như là một thành phần thư viện chia sẻ. Điều này đóng gói các công cụ GhostScript để ứng dụng khác có thể sử dụng chức năng của nó. Để thực sự sử dụng nó để xem và chuyển đổi các tập tin, bạn sẽ cần phải...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Tìm kiếm theo chủ đề