Liên kết được tài trợ:

Nhiều người đang nhận ra rằng fax Internet là thuận tiện, dễ dàng và không tốn kém. FaxConverter là một phần mềm fax add-on cho GraphicConverter Thorsten Lemke. GraphicConverter là phần mềm đồ họa hàng đầu trên Macintosh để xem nhiều trang TIFFs fax. Mục...

Phần mềm này là để kiểm tra kết nối của máy in trong mạng của bạn. Nó sẽ cho một máy in trong mạng của bạn bằng cách sử dụng Bonjour và BJNP và liệt kê chúng lên. Sau đó, bạn có thể nhìn thấy tình trạng của máy in là gì mới trong phiên bản này:. ...

SSHFS

SSHFS 2.5.0

SSHFS không có nghĩa là để thay thế cho những thứ như NFS, AFP, và SMB - nó có nghĩa là một sự thay thế khi bạn không có bất kỳ chia sẻ quyền truy cập vào một máy tính tập tin từ xa, nhưng bạn không có quyền truy cập SFTP. Khi bạn sử dụng SSHFS, từ quan...