Liên kết được tài trợ:

Adguard

Adguard 1.1.0 Cập nhật

Adguard là chặn quảng cáo độc lập đầu tiên của thế giới cho Mac OS X. Nó là một chương trình cuối cùng có tất cả các tính năng để đảm bảo sử dụng hiệu quả hơn và thoải mái của Internet. Chặn quảng cáo, lừa đảo và bảo vệ phần mềm độc hại, bảo vệ dữ liệu cá...