Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

download này có chứa một tập tin OPML để sử dụng với người đọc RSS. Nó cung cấp một danh sách hơn 60 blog Văn phòng liên quan. Bạn có thể xuất một bộ sưu tập của bạn RSS Feeds để một tập tin .opml và sau đó nhập khẩu từ tập tin đó đến một máy tính khác mà...

Liên kết được tài trợ:

6Alert6

6Alert6 2.0

6Alert6 là một lời nhắc nhở và cảnh báo add-on cho Microsoft Outlook 2003 và 2007. Nó chuyển tiếp các cuộc hẹn, nhiệm vụ của Outlook, và Hộp thư cảnh báo cho bạn và điện thoại liên lạc của bạn, tin nhắn văn bản, IM, email và fax. Hộp thư cảnh báo có thể...