Liên kết được tài trợ:

Angry IP Scanner

Angry IP Scanner 3.4 Cập nhật

Angry IP Scanner là một máy quét IP rất nhanh và nhỏ. Nó có rất nhiều lựa chọn, chẳng hạn như khả năng để giải quyết các tên máy chủ, kiểm tra các cổng mở, và quét máy chết. Nó có nhiều tính năng, chẳng hạn như cột cấu hình quét, nhiều chức năng quét...