Liên kết được tài trợ:

IP Address Menu

IP Address Menu 9.1 Cập nhật

Bạn muốn hiển thị địa chỉ IP hiện tại của bạn trong thanh trình đơn? Bạn muốn hiển thị tên người dùng, tên máy tính, địa chỉ IP, mặt nạ mạng con và địa chỉ MAC của từng giao diện mạng cùng một lúc? Bạn muốn máy Mac tự động gửi email hoặc tải lên tệp qua...