Liên kết được tài trợ:

nước thuộc thế giới và khu vực trên web asp.net danh sách thả xuống. ASP.NET control.Values ​​được lưu trữ trong các cookie. Các nước trên thế giới được liệt kê trong danh sách thả xuống và khu vực (nếu có) được liệt kê trong danh sách thả xuống xuống dựa...

Thảo luận là thế giới tiên tiến nhất kiểm soát forum asp.net. Chỉ cần kéo & thả Thảo luận từ hộp công cụ Visual Studio và bạn có một diễn đàn chính thức đầy đủ trên trang của bạn với cơ sở dữ liệu, gửi email thông báo và hội nhập facebook làm việc...