Liên kết được tài trợ:

Hệ thống quản lý trường học là một hệ thống quản lý trường học ảo giám sát dòng chảy của tổ chức của bạn. Phần mềm quản lý trường học này là một trang web dựa trên hệ thống quản lý trường học phức tạp, góp phần tăng cao với khả năng hoạt động cũng như sự...

Automatic Tiêu Summarization là quá trình sử dụng máy tính để làm giảm các nội dung văn bản của thông tin bằng cách chiết xuất hay sáng tác chủ đề khóa hoặc cụm từ trong khi giữ lại những điểm quan trọng của nội dung ban đầu. Đây là một vấn đề khó khăn...