Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

di động Điện sinh mô phỏng môi trường (CESE) là một khuôn khổ toàn diện được thiết kế đặc biệt để thực hiện mô phỏng điện sinh tính toán, ví dụ, mô phỏng các hoạt động điện myocyte tim.Điện sinh tế bào mô phỏng môi trường là hữu ích cho các mô phỏng của...

GENESIS (viết tắt của chung Neural mô phỏng hệ thống) là một mô phỏng nền tảng mục đích chung được phát triển để hỗ trợ các mô phỏng của hệ thống thần kinh khác nhau, từ các thành phần dưới tế bào và các phản ứng sinh hóa để mô hình phức tạp của tế bào...

Liên kết được tài trợ: