Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Phần mềm này cung cấp một giải pháp cho những người dùng muốn trích xuất số điện thoại từ một hoặc nhiều tập tin VCF. Người sử dụng chỉ cần thêm các tập tin hoặc chọn toàn bộ thư mục để xử lý. Một số hộp chọn cho độ dài số điện thoại từ năm đến 20 chữ số....