Liên kết được tài trợ:

Gói này chứa các tập tin cần thiết để cài đặt Motorola Device Manager / Android USB Driver. Nếu nó đã được cài đặt, cập nhật (ghi đè cài đặt lại) có thể khắc phục vấn đề này, thêm các chức năng mới, hoặc mở rộng những cái hiện có. Mặc dù hệ điều hành khác...

Tìm kiếm theo chủ đề